Trainingsprogramma

Het programma is erop gericht om als deelnemer het antwoord te vinden op vragen als:
• Hoe kan ik mijn eigen werkplezier vergroten?
• Wat kan ik bijdragen, zodat we als team (nog) meer werkplezier ervaren?

De deelnemer wordt aangezet na te denken over eigen talenten en kwaliteiten en leert om kwaliteiten van collega’s te herkennen. Ook ontvangt de deelnemer handvatten om deze kwaliteiten op een effectieve manier in te zetten. Er gaat een verbindende kracht uit van het proces om gezamenlijk antwoorden te vinden op bovenstaande vragen. De positieve insteek levert een substantiële bijdrage aan het ervaren van meer werkplezier.

Draagvlak

Nog voor de start van het programma wordt commitment gevraagd van toekomstige deelnemers. Tijdens een plenaire sessie, bijvoorbeeld in het teamoverleg, kunnen potentiële deelnemers kennismaken met de trainer. Ook krijgen ze vooraf inzicht in het programma.  Op basis daarvan kunnen ze zelf bepalen of het programma aansluit bij de problematiek, zoals zij die ervaren. Het uiteindelijke besluit voor deelname ligt bij de teamleden zelf.

Het hele team doet mee

De kracht van de training is dat het hele team in de gelegenheid wordt gesteld om mee te doen. Hierdoor wordt niet alleen de effectiviteit van de deelnemer vergroot, maar ook de effectiviteit in onderling contact.
Ter vergroting van het werkplezier leert iedere deelnemer om dezelfde inzichten en technieken te herkennen en toe te passen.
Er worden persoonlijke handvatten aangereikt om bruikbare inzichten op een eenduidige en effectieve manier in de praktijk (blijvend) toe te passen.

Leren door ervaring

Een belangrijk onderdeel van het trainingsprogramma is ‘leren door ervaring’. Voor dit onderdeel ontvangt iedere deelnemer, na de eerste trainingsdag, persoonlijke handvatten waarmee hij of zij de persoonlijke effectiviteit kan vergroten.
Gedurende zes weken gaat de deelnemer in de praktijk met deze handvatten aan de slag. Hoe beter de deelnemer erin slaagt om de voor hem of haar bruikbare handvatten toe te passen in dagelijkse praktijk situaties, des te groter het positieve effect hiervan is.

Blijvend resultaat

Tijdens het trainingsprogramma worden deelnemers gemotiveerd om aan de slag te gaan en te blijven met bruikbare technieken en inzichten. Dit om terugval op ineffectieve gewoonten te verkleinen. Daarnaast denkt de trainer met u mee hoe de inzichten verder verankerd kunnen worden in uw organisatie.

Het complete programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen:
1. De training
2. De begeleiding
3. De effectmeting door de Universiteit van Maastricht

Het complete traject beslaat 1 jaar. De training van twee dagdelen en (tussentijdse) effectmetingen, vinden in de eerste tien weken plaats. In deze periode ontvangt elke deelnemer de mogelijkheid om ondersteuning en feedback te ontvangen van de trainer. Dit gaat per e-mail. Het programma wordt na een jaar afgerond met een laatste meting door de Universiteit van Maastricht.

Bijgaand vindt u een overzicht van het complete programma.

Nr. Programma-onderdeel Hoe Duur Voor wie Doel
1 Plenaire sessie Plenaire sessie 1 uur Alle teamleden Kennismaking met de trainer en toelichting trainingsprogramma
2 1e Effectmeting Digitale vragenlijst 10 minuten Alle teamleden Nulmeting effectmeting
3 Kennismaking Persoonlijk gesprek 1 uur Alle teamleden Persoonlijke kennismaking trainer-deelnemer
4 1e training Maximaal 6 deelnemers per training 4 uur Alle teamleden Inzicht in elkaars kwaliteiten en kennismaking met de STER-methode
5 Leren door ervaring Ieder voor zich 6 weken Alle teamleden Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit
6 2e training Maximaal 6 deelnemers per training 4 uur Alle teamleden Verdieping en verankering van bruikbare inzichten en technieken
7 2e Effectmeting Digitale vragenlijst 10 minuten Alle teamleden Effectmeting
8 Evaluatie Persoonlijk gesprek 1,5 uur Opdrachtgever-trainer Evaluatie traject
9 3e Effectmeting Digitale vragenlijst 10 minuten Alle teamleden Finale effectmeting